Inför juridiktentan VT-16 – Paralegal

Nej, det blir inga fler Die Hard-referenser.

Så här ser strukturen ut för vår andra juridiktenta, som skrivs på vårterminen 2016, år 1 av kursen paralegal på Påhlmans Handelsinstitut:

TENTAN
– 9 frågor (med tillhörande underfrågor)
– Max 50 poäng – G: 30 poäng – VG: 40 poäng
– Slutbetyg vägs ihop med höstterminens tentaresultat, så sammanlagt måste du ha 80 poäng för att få VG

Förvaltningsrätt – Straffrätt – Migrationsrätt
– 4 frågor som skrivs av läraren för ämnena, och inte vår tentator

Familjerätt
Associationsrätt
EU-rätt
Arbetsrätt
Skadestånd- och Försäkringsrätt

– 5 frågor i den ordningen


Jag måste ha 39-40 poäng för att få VG.

I tentapluggruppen så har våra autobots tagit fram listor för varje ämne över de delar/ord vi behöver plugga på lite extra, och vad vi tror kommer på tentan:

ASSOCIATIONSRÄTT
– företrädaransvar
– kommanditbolag
– firmanamn
– inkråm
– regressrätt
– kritiska punkten / nollpunkten
– låneförbud
– stiftelseurkund
– ställföreträdarrätten (HB)
– förvaltning (HB)
– aktiens kvotvärde / matematiska värde / marknadsvärde
– vinstutdelning
(Troligen till tentan: behörighet/befogenhet, bolagsformer/rekvisit)

FAMILJERÄTT
– gåva till minderårig
– förvaltare / förmyndare / god man
– samtycke vid försäljning av egendom
– arvsskifte
– rådighetsinskränkning
– principen om särförvaltning
– likadelningsprincipen
– egendomsordningen / gemensam egendom / enskild egendom / personlig egendom / särskild egendom
(Troligen till tentan: bodelning och/eller arvsfördelning)

ARBETSRÄTT
– fri antagningsrätt för arbetsgivare
– anställda familjemedlemmar
– tvåmånadersregeln
– diskriminering / trakasserier
(Troligen till tentan: turordning, MBL/LAS)

SKADESTÅNDSRÄTT
– adekvat kausalitet (direkt orsakssamband)
– culpa / dolus / casus
– utomobligatoriska ansvarsförhållanden
– inkomstförlust
– ideellt skadestånd
– ren förmögenhetsskada
– kränkningsersättning
– principalansvarig
– presumtionsansvarig
– värdeminskning
– skadebegränsningsplikten
(Troligen till tentan: Personskada vs. sakskada vs. förmögenhetsskada, inkomstförlust, adekvat kausalitet + culpa eller dolus = skadestånd)

STRAFFRÄTT
– Brottsbegreppet
– Osjälvständig brottsform
– Underlåtenhetsbrott – garantställning
– Social adekvans
– Uppsåtsformer och oaktsamhetsformer
– Täckningsprincipen
– Putativsituationer
– Anstiftan vs. stämpling
– Straffvärde
– Legalitetsprincipen
– Rättsvillfarelse (vs. straffrättsvillfarelse)
– Påföljdssystemet – påföljdsbestämning
– Processrättsliga principer (12 st)
– Straffprocessens faser
(Troligen till tentan: Brottsbegreppet, påföljder och principer)

FÖRVALTNINGSRÄTT
– Allmän rätt, Speciell rätt, Kommunalrätt
– JO vs. JK
– Beslutande församlingar vs. myndigheter
– Beslut: Innehåll – Tidpunkt – Rättsverkningar
– Anhängiggörande → Beslut eller Omprövning
– Omprövning vs. Överklagande
– Rättssäkerhet vs. serviceskyldighet
– Förutsebarhetskravet/Det etiska kravet
– Myndighetsutövning
– Handläggning – ärende – faktisk verksamhet
– Saklegitimation
– Jävstyper (6 st)
– Extraordinärt rättsmedel
– Offentlighetsprincipen
– Handling: Förvarad – Inkommen – Upprättad
– Efterforskningsförbud
– Skaderekvisit: Raka – omvända (absolut sekretess)
– Skyddsintressen: allmänna – enskilda
– Menprövning
– Partsinsyn
– Den kommunala kompetensen
– Självkostnadsprincipen – kommunalskatt
– Laglighetsprövning vs. förvaltningsbesvär
– Besvärsrätt och besvärstid
– Socialpolitik vs. socialrätt
– Miljöfall vs. beteendefall
– Lissabonfördraget och EU-fördrag
– Rättighetsstadgan
(Troligen till tentan: Offentlighetsprincipen och identifiera rakt/omvänt skaderekvisit)

MIGRATIONSRÄTT
– EU-direktiven och begrepp (skyddsgrundsdirektiv, asylprocedurdirektiv, Dublinfördraget, Eurodac)
– Ensamkommande barn – ansvarsområden → 4 st huvudprinciper
– Asylprocessen – vuxna vs. barn
– Asylutredning – bevisbörda – trovärdighetsbedömning → optimal intervju
– LMA & FMA
– Avvisning – utvisning – återreseförbud
(Troligen till tentan: Asylprocessen)

EU-RÄTT
– Principer (6 st)
– Rättskälleläran (primär och sekundär)
– Tolkningar
– Uppbyggnad – institutioner
– Förhållande till svensk rätt

– Kriterier – ekonomiska och administrativa
– Principen om härledd (tilldelad) kompetens
– Huvudbefogenheter – subsidiaritetsprincipen
– Läran om direkt effekt
– Förhandsavgörande
– Gränsöverskridande moment → de fria rörligheterna (4 st) → begränsningar
– Cassisprincipen – ömsesidigt erkännande
– Europakonventionen
(Troligen till tentan: Läran om direkt effekt och huvudbefogenheter – fetstil betyder att vår lärare specifikt nämnt att dessa är särskilt viktiga)

‘Til all are one – autobots, tentaplugga and roll out!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *