Inför juridiktentan VT-16 – Paralegal

Nej, det blir inga fler Die Hard-referenser.

Så här ser strukturen ut för vår andra juridiktenta, som skrivs på vårterminen 2016, år 1 av kursen paralegal på Påhlmans Handelsinstitut:

TENTAN
– 9 frågor (med tillhörande underfrågor)
– Max 50 poäng – G: 30 poäng – VG: 40 poäng
– Slutbetyg vägs ihop med höstterminens tentaresultat, så sammanlagt måste du ha 80 poäng för att få VG

Förvaltningsrätt – Straffrätt – Migrationsrätt
– 4 frågor som skrivs av läraren för ämnena, och inte vår tentator

Familjerätt
Associationsrätt
EU-rätt
Arbetsrätt
Skadestånd- och Försäkringsrätt

– 5 frågor i den ordningen


Jag måste ha 39-40 poäng för att få VG.

I tentapluggruppen så har våra autobots tagit fram listor för varje ämne över de delar/ord vi behöver plugga på lite extra, och vad vi tror kommer på tentan:

ASSOCIATIONSRÄTT
– företrädaransvar
– kommanditbolag
– firmanamn
– inkråm
– regressrätt
– kritiska punkten / nollpunkten
– låneförbud
– stiftelseurkund
– ställföreträdarrätten (HB)
– förvaltning (HB)
– aktiens kvotvärde / matematiska värde / marknadsvärde
– vinstutdelning
(Troligen till tentan: behörighet/befogenhet, bolagsformer/rekvisit)

FAMILJERÄTT
– gåva till minderårig
– förvaltare / förmyndare / god man
– samtycke vid försäljning av egendom
– arvsskifte
– rådighetsinskränkning
– principen om särförvaltning
– likadelningsprincipen
– egendomsordningen / gemensam egendom / enskild egendom / personlig egendom / särskild egendom
(Troligen till tentan: bodelning och/eller arvsfördelning)

ARBETSRÄTT
– fri antagningsrätt för arbetsgivare
– anställda familjemedlemmar
– tvåmånadersregeln
– diskriminering / trakasserier
(Troligen till tentan: turordning, MBL/LAS)

SKADESTÅNDSRÄTT
– adekvat kausalitet (direkt orsakssamband)
– culpa / dolus / casus
– utomobligatoriska ansvarsförhållanden
– inkomstförlust
– ideellt skadestånd
– ren förmögenhetsskada
– kränkningsersättning
– principalansvarig
– presumtionsansvarig
– värdeminskning
– skadebegränsningsplikten
(Troligen till tentan: Personskada vs. sakskada vs. förmögenhetsskada, inkomstförlust, adekvat kausalitet + culpa eller dolus = skadestånd)

STRAFFRÄTT
– Brottsbegreppet
– Osjälvständig brottsform
– Underlåtenhetsbrott – garantställning
– Social adekvans
– Uppsåtsformer och oaktsamhetsformer
– Täckningsprincipen
– Putativsituationer
– Anstiftan vs. stämpling
– Straffvärde
– Legalitetsprincipen
– Rättsvillfarelse (vs. straffrättsvillfarelse)
– Påföljdssystemet – påföljdsbestämning
– Processrättsliga principer (12 st)
– Straffprocessens faser
(Troligen till tentan: Brottsbegreppet, påföljder och principer)

FÖRVALTNINGSRÄTT
– Allmän rätt, Speciell rätt, Kommunalrätt
– JO vs. JK
– Beslutande församlingar vs. myndigheter
– Beslut: Innehåll – Tidpunkt – Rättsverkningar
– Anhängiggörande → Beslut eller Omprövning
– Omprövning vs. Överklagande
– Rättssäkerhet vs. serviceskyldighet
– Förutsebarhetskravet/Det etiska kravet
– Myndighetsutövning
– Handläggning – ärende – faktisk verksamhet
– Saklegitimation
– Jävstyper (6 st)
– Extraordinärt rättsmedel
– Offentlighetsprincipen
– Handling: Förvarad – Inkommen – Upprättad
– Efterforskningsförbud
– Skaderekvisit: Raka – omvända (absolut sekretess)
– Skyddsintressen: allmänna – enskilda
– Menprövning
– Partsinsyn
– Den kommunala kompetensen
– Självkostnadsprincipen – kommunalskatt
– Laglighetsprövning vs. förvaltningsbesvär
– Besvärsrätt och besvärstid
– Socialpolitik vs. socialrätt
– Miljöfall vs. beteendefall
– Lissabonfördraget och EU-fördrag
– Rättighetsstadgan
(Troligen till tentan: Offentlighetsprincipen och identifiera rakt/omvänt skaderekvisit)

MIGRATIONSRÄTT
– EU-direktiven och begrepp (skyddsgrundsdirektiv, asylprocedurdirektiv, Dublinfördraget, Eurodac)
– Ensamkommande barn – ansvarsområden → 4 st huvudprinciper
– Asylprocessen – vuxna vs. barn
– Asylutredning – bevisbörda – trovärdighetsbedömning → optimal intervju
– LMA & FMA
– Avvisning – utvisning – återreseförbud
(Troligen till tentan: Asylprocessen)

EU-RÄTT
– Principer (6 st)
– Rättskälleläran (primär och sekundär)
– Tolkningar
– Uppbyggnad – institutioner
– Förhållande till svensk rätt

– Kriterier – ekonomiska och administrativa
– Principen om härledd (tilldelad) kompetens
– Huvudbefogenheter – subsidiaritetsprincipen
– Läran om direkt effekt
– Förhandsavgörande
– Gränsöverskridande moment → de fria rörligheterna (4 st) → begränsningar
– Cassisprincipen – ömsesidigt erkännande
– Europakonventionen
(Troligen till tentan: Läran om direkt effekt och huvudbefogenheter – fetstil betyder att vår lärare specifikt nämnt att dessa är särskilt viktiga)

’Til all are one – autobots, tentaplugga and roll out!

A Farewell to Tentaplugg

Fanfar! Hurra! Vi är framme vid det allra sista rättsområdet inför tentan! Whee!

Enligt vår lärare, som även är vår tentator, så ligger fokus på att kunna principer, rättskällor och effekter i svensk lag. Det kommer inte vara några lagtextsfrågor eftersom vi bara har tillgång till den svenska lagboken på tentan.

Vi hade bara en lektion i EU-rätt (plus ett assistentpass), och då gick han igenom allt som vi behöver kunna för att klara EU-rättsfrågorna på tentan, så det mesta är baserat på anteckningar. Det som togs upp lektionen står även i kursboken, som är textbaserad.

(Och för den som tror att jag bara höftar fram orelaterade titlar åt höger och vänster kan ju dubbelkolla källan.)

Yippee-Ki-Yay-jagdöromjagintefårVGpåjuridiktentan

EU-RÄTT

LÄSA
Böcker:
☐ Juridik: s. 49-55
☐ Europarätten: en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
☐ Affärsjuridik J2000: s. 131 och s. 325-340 (Kapitel 13: Internationella regler och etik)

UPPGIFTER
Böcker:
☐ Juridik: s. 21-27 (blandat med frågor om svensk rättsordning)
☐ Affärsjuridik J2000: s. 341-343 (främst köprättsfrågor)

Övrigt:
☐ Assistentpassfrågor, 12 st

ÖVRIGT
☐ Renskriva anteckningar
☐ Markera Lagboken

20160517_181359
Övriga böcker kan du läsa om här.

LYCKA TILL PÅ TENTAN!!!!

58 Minutes of Tentaplugg

Eftersom det här inlägget blir lite väl tunt så kommer här lite fler goda råd i form av Tips för tenta [Word DOC] från Juridiska Studierådet.

På grund av att jag var sjuk som en gnu under hela vecka 16 så var jag varken med på lektionerna, har anteckningar från eller insiktsfulla kommentarer om migrationsrätten. Vi hade lektioner tillsammans med P9:orna (klassen ovanför oss) i aulan, mer fakta än så har jag inte.

Däremot vet jag detta:

MIGRATIONSRÄTT

LÄSA
Övrigt:
☐ Kompendium

UPPGIFTER
Övrigt:
☐ Övningar, 3 st

ÖVRIGT
☐ Renskriva anteckningar (om du har några)
☐ Markera Lagboken

…okej, det kanske inte var så himla mycket det heller. Lyckligtvis innebär det här att det kommer gå ganska snabbt att läsa, kanske snudd på 58 minuter!

Jag återkommer om jag får reda på något insidertips.

Tentaplugg Lasts Forever

Den här gången måste vi släppa taget om vår trogne följeslagare. JuridikJag vet, det är sorgligt, men vi måste. (Det står pyttelite om förvaltningsprocessen på s. 566, men mer än så blir det inte.) Vi kan därför inte heller förlita oss på den tillhörande grå övningsboken för uppgifter. Sad face.
(För att muntra upp er lite så föreslår jag att ni surfar in på Juridikpodden och lyssnar på lite juridiksnack!)

Istället för Juridikboken så får vi stifta bekantskap med två nya böcker från listan över kurslitteratur.

Till vår räddning kommer även den hittills ganska anonyme gröne Grauers (Studiematerial för juridisk grundkurs)!

Kompendierna som läraren gav oss är indelade i sex delar/moduler:

 • Inledning till förvaltningsrätten
 • Lagar
 • Offentlighetsprincipen
 • Kommunalrätt
 • Socialrätt
 • Internationella aspekter

  FÖRVALTNINGSRÄTT

  LÄSA
  Böcker:
  ☐ Offentlighet och sekretess
  ☐ Kommunen och lagen: en introduktion
  ☐ Grauers s. 317-322 (inklusive övningsexempel)

  Övrigt:
  ☐ Kompendium, 6 st

  UPPGIFTER
  Övrigt:
  ☐ Övningar till varje modul och provtenta från lektionerna

  ÖVRIGT
  ☐ Renskriva anteckningar
  ☐ Markera Lagboken

  20160517_173503

  Jag har inte läst kursböckerna (bara bläddrat igenom) och kommer antagligen bara fokusera på kompendierna, då jag märkte att mycket är likadant/upprepningar. Kompendierna är även enklare att läsa.

  Övriga böcker kan du läsa om här.

 • Tentaplugg Harder*

  *Vet inte hur långt till jag kan dra ut på det här, glömde ta med i beräkningen att rättsområdena är fler än källmaterialet – hinner de släppa en sjätte titel innan nästa uppdatering så skulle det vara fint (och ambitiöst)…

  Vi har kommit till de tre giganterna: Straff- och processrätt, förvaltningsrätt och migrationsrätt. Så mycket material. Så lite tid.

  Vi går ut lite lätt med ämnet som jag, som lider av PTSD, inte direkt har högst upp på listan över favoriter. (Och just när jag hoppades att detta ångestframkallande ämne var klart så har vi självklart fått en uppgift i juridisk svenska som är straffrättslig… Gah.)

  Vår lärare var samma i alla tre gigantämnena (han har även skrivit kursboken Straffansvar tillsammans med två andra författare) och på lektionerna delade han ut kompendier med tillhörande övningsfrågor. Vi hade endast ett assistentpass, till straffrätten, och det var bara en fråga.

  Det är även denna lärare som skriver tentamensfrågorna till sina ämnen (resten av frågorna till övriga rättsområden skrivs av vår vanlige tentator) så det kan vara värt att ta sig en titt i Straffansvar – jag brukar annars nästan enbart fokusera på den röda Juridikboken. Straffansvar är även med på vår lista över kurslitteratur.

  STRAFF- OCH PROCESSRÄTT

  LÄSA
  Böcker:
  ☐ Juridik: s. 517-600
  ☐ Straffansvar
  ☐ Specialstraffrätten: En Introduktion

  Övrigt:
  ☐ Kompendium

  UPPGIFTER
  Böcker:
  ☐ Juridik: s. 525-533 (straff)
  ☐ Juridik: s. 541-545 (process)
  ☐ Grauers s. 254-274

  Övrigt:
  ☐ Övningar från lektionen 4 st
  ☐ Assistentpassfrågor: 1 st

  ÖVRIGT
  ☐ Renskriva anteckningar
  ☐ Markera Lagboken

  20160517_153103

  Övriga böcker kan du läsa om här.

  Super Mario Maker Levels by campciabatta (5)

  I completed New Super Mario Bros. U today. Now I have to do all the Superstar Road levels, and I can honestly say that I think it’s making me lose my mind.

  Effin’ P-runs.

  Ahem. Onto the actual subject:

  TRY-AGAIN MAZE

  Maze

  (Pretend that I didn’t highlight the title before PrtSc:ing, ’kay?)

  Even before I made my boyfriend purchase this game for my birthday, I already knew I wanted to make a maze, because I love mazes and I love making them. So I made one.

  This is my first attempt at making a course, and my first upload, although it was initally taken down, which is why it’s now featured in the middle of all the other crap I’ve created. I tweaked it before uploading it, so don’t worry, there aren’t too many newbie mistakes.

  I guess you could say it’s a smidge trollish, but there’s no actual place where you’ll get stuck just for the funsies – not that I’m aware of, anyway. I realized before the second upload that it was a bit too difficult, so I removed most of the troll parts, like coins that lead to death etcetera.

  There are more than one way out of this mess, I promise. Don’t fret, Mario, just go towards the light!

  REVENGE OF THE HAMMER BROS.

  Revenge

  Show of hands, who else here hates the Hammer Bros.? No matter what they throw – boomerangs, snowballs, fire – or how they look – fat – or what they do – fly, play soccer, race karts – the Bros. always suck.

  So naturally, I made a course dedicated to them. My initial idea was to base it on the Hammer Bros. battles in Super Mario Bros. 3, but it evolved into a much bigger thing – and the course is actually rather popular. It starts off looking very Nintendo-official-like, although the end is up for discussion. And someone managed to die right by the flag pole, and I have really no idea how that is possible… An impressive feat, I must say.

  And don’t doubt the leap of faith. It will set you free.

  PRISON BREAK

  Prison

  This level will not, however.

  Yoshi and Mario are stuck in prison, and have to figure out a way to get out. Style points for those who manage to bring Yoshi along to freedom – I even had to add a comment with a tip, because the thought of Yoshi being left behind was just too sad.

  I’m not going to spoil it, because it’s a mini-puzzle on almost one screen with a time limit, so you’ll have to do this one by yourself. Try not to drop your hat, though.

  Towards freedom, Yoshi!


  Next time on Super Mario Maker Levels by campciabatta: We arrive in Expert Land, where all the courses have a less than 6% clearing rate. Mario goes shopping, Yoshi goes to a castle and we encounter five bosses. No it’s not a fanfic, it’s Next time on Super Mario Maker Levels by campciabatta!

  Mii
  This Mii is out of clever things to say, so here’s a PSA:
  Bowsie is a meanie.

  …Sniff

  I’m watching the playlist of The HUB in reverse (while doing laundry and schoolwork and generally just procrastinating my ass off), which is a bit surrealistic considering this turned out to be more than a ”side-project”. Oh well.

  Idag kommer det mest att handla om hur söt min hund är, men oroa er inte, en liten sammanfattning om vad som händer i skolan finns längre ner. Ifall någon får abstinens av avsaknaden av paralegal-relaterat trams. Avavav.

  Bortsett från bloggen så ska vi se vad som händer på andra håll ute på de sociala medierna. Till exempel denna bomb av gullighet:

  IMG_20160430_154343 IMG_20160501_232344

  IMG_20160504_083303 IMG_20160508_002421

  IMG_20160519_135056
  campciabatta @ Instagram

  Följ för mer gölliga bilder. Rambo har inte varit med på bild på ett tag, för han är oftast upptagen med att skyffla skit och det är inte så fotogeniskt, men ibland så


  Över på Twitter handlar det mest om popculture references, Super Mario Maker och… Sniff. Om jag hade enTwitter presentation så skulle det nog stå ”CJ misslyckas med saker / CJ fails at stuff”. Måste dock erkänna att jag tycker mina retweets håller en relativt hög nivå!

  Jag försökte hitta mina bästa/roligaste/favoritigaste tweets men orkade bara scrolla tillbaka ett år för tydligen så är 5000+ tweets ganska många. Så det här är de jag orkade plocka fram:

  Tweets
  campciabatta @ Twitter

  Följ för mer åsikter om Batman, Boy Meets World, Nintendo och… Sniff.


  Jag finns även på LinkedIn och Facebook, men det känns som en riktig downer att avsluta med så ni slipper läsa om det. Jag tänker inte ens länka till Facebook, för jag lägger bara till familj och vänner, och det handlar nästan uteslutande om den här bloggen (som ni redan hittat till) och… Sniff.

  I övrigt får ni följa mig överallt och ingenstans! Jag har säkert några konstiga konton på konstiga ställen som jag glömt av att jag har. Men de handlar nog inte så mycket om… Sniff.


  (Ha-ha! Ni trodde jag hade glömt, eller hur?)
  IDAG PÅ CJ THE PARALEGAL:

 • Har skrivit klart mitt PM, som blev på ämnet civilkurage, för jag orkade inte komma på något kreativt.
 • Har gjort klart mitt PowerPoint inför min muntliga presentation i Kommunikation nästa vecka. Den blev flyttad till ett tidigare datum (😣) på grund av…
 • Att jag faktiskt, hör och häpna, blivit kallad på en intervju inför min praktikperiod (LiA) i höst. Ekobrottsmyndigheten har kallat fem sökande på intervju och jag är en av dem. Även Svenska Kennelklubben har hört av sig, så jag kanske slipper sitta och skämmas i höst när jag är den enda som inte lyckats hitta en praktikplats.

  För alltså… Alltså! Jag började för sjutton söka förra sommaren! Och har nu sökt på 20+ platser utan att ha fått ett enda positivt svar! Är det konstigt att jag börjar klättra på väggarna? EBM och SKK var ett välkommet inslag i min frustrerade lilla bubbla.

 • Mighty Morphin Tentaplugg träffades igår för att kämpa oss igenom Skadestånds- och försäkringsrätten. På lördag ska vi ses för att verkligen råplugga Brottsbegreppet (rekvisiten för att uppfylla den objektiva och subjektiva sidan av ett brott) och nästa vecka väntar resten av Straff- och processrätten.
 • Imorgon har vi ett kunskapsprov inför Legal English, som börjar officiellt i höst. Jag hoppas det är superlätt så jag kan gå tidigt, för jag ska bowla imorgon eftermiddag (vi har inte bowlat sedan jag kickade Stefan och Simons rumpa sist). Hur svårt kan det vara? Lite social justice här och prosecution där och adjudicatory hearing bla bla bla och subpoena duces tecum blee blee blee. Bowling!

  Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-Toothed Tiger! (Vi har ingen Tyrannosaurus eller Dragon i tentapluggsgruppen än.)

  …Sniff!

 • Skriva PM – juridisk svenska – Paralegal

  ”Vad är en PM?”

  Från Wikipedia
  En promemoria (PM) , latin ”för minnet”, är ett kortfattat dokument som utgör minnesanteckningar; numera i synnerhet en sammanfattad redogörelse för ett avgränsat ämne. […]
  Inom skolväsendet betyder promemoria en kort uppsats eller rapport, vanligen som delredovisning i en kurs. PM har liknande struktur som – men mindre omfattning än – C-uppsatser, masteruppsatser, avhandlingar och examensrapporter. Det kan till exempel vara ett referat [eller] en redovisning av en fördjupningsuppgift […]

  Tl;dr: Du förväntas skriva en kortare uppsats på ett anvisat ämne.


  Att skriva PM

 • Det här är tips för att skriva en juridisk PM till paralegalutbildningen på Påhlmans Handelsinstitut. Alla anvisningar baseras på den information vi fått från vår lärare och kan skilja sig från andra utbildningar.
 • Det är skillnad mellan att skriva en PM och att skriva en juridisk PM. Följ anvisningarna noggrant.
 • Precis som i en vanlig uppsats ska du ha (1) en inledning, (2) ett syfte: en frågeställning eller en problemformulering, (3) avgränsningar – vad du inte kommer fokusera på även om det finns fakta/material på det området, (4) huvudtexten: ditt huvudsakliga arbete, (5) egen kommentar/analys, (6) källförteckning.
 • När du skriver en juridisk PM förväntas du göra en kort rättsutredning inför skrivandet. Du ska alltså analysera problemet, identifiera rättsfrågan, ta fram relevanta rättskällor och basera din PM på den information du får fram.

  Exempel:
  1. Din PM ska handla om ett straffrättsligt område ur Brottbalken – exempelvis bedrägeri.
  2. Bakgrund: Bidragsbrott har blivit ett vanligt förekommande problem och klassas numera som ett ”vardagsbrott”.
  3. Rättsfråga: Grovt bedrägeri
  4. Frågeställning: Vilka åtgärder har gjorts för att komma tillrätta med problemet?
  5. Avgränsning: Rikta in dig på ett särskilt ämne, till exempel sjukpenning: PM:et kommer inte att behandla grova bedrägerier i form av utbetald A-kassa.
  6. Huvudtext: Här sammanfattar du din rättsutredning. Du kan utgå från NJA-fall på området, söka i förarbetet till Bidragsbrottslagen, hitta olika propositioner på ämnet (Prop. 2008/09:202 i det här fallet), leta reda på det senaste utdömda fallet, jämföra liknande fall och se om det döms olika beroende på tillfälle, person etc. Du samlar all relevant information och avgränsar till det som är relevant för just din PM. Var saklig.
  7. Analys: Tycker du själv att tillräckligt har gjorts för att avskräcka från att begå bidragsbrott? Behövs andra påföljder? Presentera dina egna förslag till frågeställningen.
  8. Avsluta med källförteckningen.

 • Hur du vill lägga upp skrivprocessen bestämmer du själv, men här finns en bra Tips för PM [Word DOC] från Juridiska Studierådet.
 • Vår PM ska vara på max 3 A4-sidor utöver försättsbladet och källförteckningen. Vi har fått instruktioner om hur läraren vill att rättsutredningen ska göras, hur fotnoter och källförteckning ska se ut, och en lathund över hur juridiska texter ska skrivas.
 • Vi har fått följande läsanvisningar: Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder och Juridisk skrivguide. (I dem finns även en guide över rättningskoder så du vet vad en viss markering betyder när du får tillbaka din PM.)
 • Det svåraste är ALLTID att komma igång, även om du har kommit på världens bästa ämne, så känn dig inte uppgiven!

  Exempel på PM
  – Exempel från Uppsala universitet
  – Ni kan få se min, när jag har skrivit den…

  Om någon känner sig stressad över sin PM så kan jag trösta er med att jag istället för att jobba på min egen PM precis slösat en halv evighet på att skriva ett inlägg om hur en PM ska skrivas. Det är väl sånt som kallas ironi, antar jag.


  En eller ett PM?
  Som en klasskamrat påpekade för mig så kan det heta en PM.

  Det kan även heta ett PM, båda användningarna är korrekt, men eftersom vår lärare använder sig av n-formen så valde jag att gå tillbaka och ändra i inlägget.

  Se även Wikipedia-inlägget.

 • Super Mario Maker Levels by campciabatta (4)

  I kind of had to put this on the backburner, due to the copious amounts of schoolwork we have before our law exam in June. But nothing can keep me from wasting time on video games. Literally nothing.

  I also took a small break from the rage-inducing turmoil that is Super Mario Maker and started on another fruitless quest to save that idiot Princess Peach in New Super Mario Bros. U. She should really invest in an upgrade on her private security detail.

  Anyways, I have nothing smart to say about New Super Mario Bros. U that hasn’t been said before, so we’ll jump right into some yellow block madness:

  UNDERGROUND BLOCK MADNESS

  Underground

  One of my favorite random bits in Super Mario World was in the Star World 1 level where you have to spin jump through a cave with turning (yellow) blocks and pick up items on your way down. You also have a red Yoshi to use however you feel like. Your best bet was to bring in or find a feather on the way, to break as much crap as possible.

  This design was inspired by that level, although since there are vertical limits to how deep you can make the level it’s only so-so. One comment requested I’d add more clues on how to solve it, so here’s a clue: There are more than one ways to complete it, and it’s not the most obvious and tedious solution. And don’t drop the trampoline. That’s just so unnecessary.

  10 MINI-PUZZLES

  10

  One of those annoying puzzle levels. Nothing too difficult, just the regular ol’ enervations. I haven’t actually played this in a while – I think I got sick of it while trying to upload it, because I found so many small mistakes that needed to be fixed, and had to go back to the course maker about a gazillion times. I think there may be a small chance that you might get stuck in a section or two – quite unintentionally.

  I’ll revisit it someday and put everything right in the world, I promise. (Or wait until The Nintendo Powers That Be removes it.)

  BOO’S COURTYARD

  Boo

  This last one is the best of the three, and I’m rather proud of it – it’s got a great theme, cool effects, a small puzzle to solve and a good-looking overview map. You can tell that the Boos love hanging out in this courtyard. Just look at ’em!

  It’s not too easy, and unless you really don’t have even the slightest ounce of patience, it shouldn’t be too hard either. You start below the clock tower, venture through the small garden to the house, and arrive right below the haunted courtyard. Stop and enjoy the view while the path is being made right before your eyes.

  Yes, I’m quite in love with my own course design this time, can’t you tell? It deserves so many more stars, considering stupid Yoshi’s Spooky Adventure received TWICE the amount. What a darn shame.

  If you only play one course today, let it be this one. Boo’s Courtyard FTW!


  Next time on Super Mario Maker Levels by campciabatta: What do we have for next time? An oldie, a revenge story and the return of our courageous dinosaur. Could things get any better? (They might, but let’s hope not.)

  Mii
  Hooray!      

  A Good Day to Tentaplugg

  Skadeståndsrätten och försäkringsrätten läste vi i kombination – assistentpassen hade kombinerade frågor och det har även övningsfrågorna i den grå övningsboken – kapitlet i själva Juridikboken är dessutom bara 7 sidor långt!

  (Och sen förstör jag allt med rekommenderad extra läsning i övriga böcker.)

  Jag tröstar mig med att vi faktiskt har 10 helt lediga dagar i rad att bara fokusera på tentaplugg – förutom assistentpasset som heter just Inför tenta och en deadline till inlämningsuppgiften i kommunikationskursen. 10 dagar är ändå väldigt mycket! Hoppas jag inte slösar bort alla de dagarna på att spela New Super Mario Bros. U! Bäst jag spelar klart det så fort som möjligt för att slippa distraktioner! /OFF TOPIC RANT

  Bild utgår pga har ingen.

  FÖRSÄKRINGSRÄTT

  LÄSA
  Böcker:
  ☐ Juridik: s. 503-510
  ☐ Privatjuridik J2000: Kapitel 11: s. 224-233

  Övrigt:
  ☐ Kompendium

  UPPGIFTER
  Böcker:
  ☐ Privatjuridik J2000: s. 233-237
  ☐ Juridik: s. 501-507 (skadestånd + försäkring)

  ☐ Assistentpassfrågor: 7 st

  ÖVRIGT
  ☐ Renskriva anteckningar
  ☐ Markera Lagboken

  Läs mer om böckerna här.